Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Technologie VI pro začínající podniky

Technologie VI pro začínající podniky

Od 5.12.2017 došlo k vyhlášení výzvy Technologie VI pro začínající podniky, jejíž cílem je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 11.12.2017

Ukončení příjmu žádostí: 12.2.2017

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu
  • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie

Příjemce podporyPříjemce podpory

PFO a PO, která splňuje definici malého podniku s existencí max. 3 let.

Výše podporyVýše podpory

100 000 – 225 000,- Kč, max. 45% způsobilých výdajů