Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Technologie VII

Technologie VII

Dne 12.2.2018 startují v rámci OP PIK Technologie. Cílem výzvy je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 12.2.2018

Ukončení příjmu žádostí: 14.5.2018

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Dotaci lze poskytnout na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu
  • výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.

Příjemce podporyPříjemce podpory

MSP dle přílohy I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 Sb.

Výše podporyVýše podpory

1 mil. Kč - 20 mil. Kč, 35-45% způsobilých výdajů