Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Technologie - Výzva IX

Technologie - Výzva IX

Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. To jsou Technologie IX.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 11.3.2019

Ukončení příjmu žádostí: 13.6.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. 

Uznatelné náklady

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • malý a střední podnik

Výše podporyVýše podpory

  • dle velikosti podniku (35% SP, 45% MP), výše dotace 1 mil. Kč20 mil. Kč