Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

TRIO

TRIO

Cílem programu je zvýšení produktivity a efektivity výzkumných aktivit v podnicích (zejména malých a středních) a ve výzkumných organizacích. Rovněž také zvýšení kvality, flexibility a atraktivity produktů a služeb, posílení udržitelnosti rozvoje ekonomiky a jejího růstu včetně udržitelného materiálového hospodářství a výroby s minimálním dopadem materiálových toků na životní prostředí.

K cílům programu patří rovněž posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi, jejíž nízká intenzita patří mezi hlavní slabiny národního výzkumného systému. V programu budou podpořeny výhradně projekty realizované ve spolupráci podniků a výzkumných organizací a program tak přispěje ke zkvalitnění a rozvoji inovační poptávky podniků a zvýšení relevance a aplikačního potenciálu výsledků výzkumných organizací.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: září 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31.října 2018

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Smyslem programu je podpořit aktivity v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies, dále jen KETs). Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. KETs jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a Evropské unie.

Program podporuje zejména tyto KETs:

 • Fotonika
 • Mikro- a nanoelektronika
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé výrobní technologie

Uznatelné náklady:

 • osobní náklady nebo výdaje podle čl. 25 odst. 3 písm. a) Nařízení Komise;
 • náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení podle čl. 25 odst. 3 písm. b) Nařízení Komise;
 • náklady nebo výdaje na služby podle čl. 25 odst. 3 písm. d) Nařízení Komise;
 • dodatečné režijní náklady nebo výdaje podle čl. 25 odst. 3 písm. e) Nařízení Komise.

Do způsobilých nákladů projektů nelze zahrnout náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou daňových odpisů tohoto majetku (viz výše písm. b)). Způsobilé náklady musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Příjemce podporyPříjemce podpory

 • MP, SP, VP
 • Výzkumné instituce - právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle zákona, Nařízení Komise a podle Rámce. Posouzení, zda naplňuje definiční znaky výzkumné organizace, bude poskytovatel provádět u každého subjektu individuálně při hodnocení návrhu projektu.

Výše podporyVýše podpory

Maximální výše účelové podpory jednoho projektu v Programu je stanovena na 20 mil. Kč.

Pro výzkumnou organizaci v roli uchazeče platí, že je v projektu posuzována z hlediska veřejné podpory jako podnik, tj. maximální intenzita podpory jejích nákladů se řídí výše uvedenou tabulkou.

Výzkumné organizace v roli dalšího účastníka projektu mohou obdržet až 100% míru podpory, ale pouze na jejich nehospodářské činnosti podle čl. 2.1.1 odst. 19 Rámce a pokud budou dodrženy všechny související podmínky Nařízení Komise a Rámce a nejvyšší povolená intenzita podpory na jeden projekt v Programu nepřekročí 80 %.