Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Vozidla na alternativní pohony

Vozidla na alternativní pohony

Výzva SFŽP  se zaměřuje na snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména na snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil). O dotace mohou žádat obce, kraje a praž- ské městské části, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než poloviny územně samosprávnými celky.

Více informací o výzvě ZDE.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 1.11.2017

Ukončení příjmu žádostí: 27.9.2018

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

• CNG,

• Plug-in hybrid (PHEV),

• Hybrid (FHEV),

• Elektromobil: BEV, EREV.

Podpora je určena pro všechna nová vozidla s platným Prohlášením o shodě prokazujícím schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • územní samosprávné celky (obce a kraje) (ÚSC) a městské části hlavního města Prahy,
  • svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC.

Výše podporyVýše podpory

A) Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele a na úhradu nákladů operativního leasingu

B) Půjčka k dotaci na pořízení vozidla do majetku žadatele - dle typu žadatele